Introduction🇨🇿🇬🇧🇫🇷

V Praze žiji, a pokaždé se při venčení svých dvou psů do tohoto města zamilovávám znovu a znovu. Bez ohledu na sezónu a bez ohledu na trasu, kterou si zrovna vybereme (mí psi a já), vždy najdeme místo k zastavení, kde je možné si zameditovat nad tou neocenitelnou krásou kolem a pocítit přitom obrovský vděk a štěstí pouze za to, že jsem.
Nepochybuji o tom, že nedávný výzkum týkající se zdravotního přínosu psů pro své majitele podává pravdivé informace, protože ještě před tím, než jsem se s nimi seznámila, jsem si často ostře uvědomovala zjevné výhody venčení psů pro své zdraví. Švédská studie, shromažďující fakta v rozmezí 12 let a publikovaná v časopise Scientific Reports v roce 2017, totiž jasně tvrdí, že u majitele psa se významně snižuje riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a uvádí, že to platí nezávisle na kouření a socioekonomických faktorech. Ochranný efekt pro majitele psů je zvláště výrazný u lidí, kteří žijí sami. Tyto skutečnosti mě samy o sobě nepřekvapily, protože si myslím, že je dost pravděpodobné, že doporučenou každodenní výkonnostní kvótu splní právě majitel psa.694543AF-8E5F-4893-ABE9-5CF7E2D0EA6D

Všichni mi jistě dají za pravdu, že obecně platí, že jediný člověk, kterého při venčení svého psa potkáte na poli nebo v lese za deště, je opět pejskař! Ale překvapivější je fakt vycházející ze současných vědeckých poznatků, a to, že majitelé psů reagují méně na stres a po konkrétní stresové situaci se jim rychleji obnoví krevní tlak a rychleji odezní i další příznaky spojené se stresem. Dumala jsem nad tím, že to může být způsobeno skutečností, že bez ohledu na to, co se nám v životě právě děje, psi nabízejí okamžitou útěchu a pokud se o ně chceme zodpovědně starat, musíme respektovat jejich potřeby, ať se děje co se děje. Dalo by se říci, že po stresujícím dni či situaci je to vlastně váš pes, který vás vezme na nezbytnou procházku a pomůže obnovit vaše zdroje. Ale počkat; fakta, která vás povzbudí nejvíc, teprve přijdou. Který majitel psa pravidelně při otevření vchodových dveří neprotočí panenky nad pouze zdánlivou naléhavostí ohledně vyluxování a umytí podlahy? Ale to chce klid! Podle zprávy z roku 2018 vTime Health mají psi vliv i na mikrobiologii svého majitele a posilují imunitu. Jejich přítomnost v našich domácnostech mění bakteriální flóru v domácím prachu, který údajně zase mění mikroby v našem střevě, které ovlivňují naši schopnost bojovat s infekcí. Nemusíte se tedy nikdy cítit vinni, když přijdete domů, sundáte si boty z práce a sáhnete po vodítku pro psa místo po mopu.81B96F47-C7E2-479F-A9C7-F84FBEB82C68
Osobně přidám k četným výhodám majitelů psů, jako je plánování procházek (za vás), objevování úžasných lokalit jen proto, že omylem zbloudíte ze staré trasy na novou a dlouhé víkendové trasy se svými čtyřnohými společníky i jeden zcela nezpochybnitelný fakt, že se značně rozrostly mé znalosti o Praze a okolí. Díky pěším procházkám jsem objevila krajiny, které inspirovaly české malíře, dovedly mě ke skrytým pokladům, o kterých mi mnoho místních řeklo, že o nich nikdy neslyšeli a především mi denně připomínají, jaké mám štěstí, že žiji v nejkrásnějším evropském hlavním městě. Praha je opravdu vhodná pro psy: mohou cestovat veřejnou dopravou (s náhubkem), v mnoha restauracích jsou vítáni a ve vybraných oblastech některých městských parků mohou pobíhat zcela volně. Neberte prosím tyto výsady jako samozřejmost: odstraňte exkrementy z chodníků a pěších zón a respektujte těch pár pravidel, která na některých místech platí. Mým záměrem je podělit se s vámi o některé procházky, které přinesly nekonečnou radost mně i mým psům. Všechny byly otestovány a schváleny mými dvěma pražskými, energickými irskými setry.
Mí milí pěší chodci, vaši chlupatí společníci vám denně nabízejí delší a zdravější život, poskytují vám úlevu od stresu, pomáhají odbourávat osamělost, posilují imunitní systém, usnadňují setkání s lidmi a uvádějí vás do skrytých skvostů Prahy a okolí … Myslím, že si pes procházku opravdu zaslouží!

8B22F465-BD11-444C-BD17-524E9076B341
Did someone say “walk”?

Introduction

Every day as I walk my dogs around Prague, I fall in love with the city again and again and again. There is always a point, no matter the season, no matter the trail I’ve chosen, where we stop (dogs and I), meditate on the priceless beauty around us and feel infinitely grateful and happy to be present.I am in no doubt whatsoever that recent research on the health benefits of owning a dog are accurate as I’ve often felt keenly aware of apparent advantages to my health even prior to reading the facts. Published in Scientific Reports in 2017, a study over a twelve year period in Sweden strongly suggests that owning a dog reduces significantly the risk of death from cardiovascular disease and reports that this remains true, independant of smoking habits and socioeconomic factors. The protective effect of dog owning was shown to be especially prominent for people living on their own. These facts alone did not surprise me as I imagine that the recommended daily exercise quota may be more likely to be met by dog walkers. All will concede that generally, the only other person one meets in a field or forest on a rainy day is a fellow dog-walker ! However, more incredibly, scientific findings now suggest that dog owners have lower reactivity to stress and that following stressful events, they have a faster recovery of blood pressure and other stress-related symptoms. I mused that this may be due to the fact that no matter what’s going on in one’s life, dogs offer instant comfort and that caring for them responsibly, requires that one respect their needs, no matter what. One might say that after a stressful day or event it’s your dog who takes you for that necessary walk and helps restore the norm. But wait ; the most comforting fact has yet to come. Which dog-owner does not regularly open the front door and grimace at the apparent urgency of vaccuming and washing the floor ? Well relax ! According to a 2018 report in Time Health, dogs also have an effect on their owner’s microbiome, providing immune-boosting benefits. Their presence in our homes alters the bacterial flora in house dust which supposedly in turn alters the microbes in our guts that impact our ability to fight infection. No need to feel guilty ever again as you change from your work shoes and reach for the dog’s leash instead of the mop.

Personally, I will add to these numerous advantages of owning a dog that mapping out walks, discovering astonishing locations by erring down a new path on an old walk and venturing further afield at weekends with my four-legged companions has increased considerably my knowledge of Prague and it’s surroundings. Dog walks have introduced me to landscapes that inspired Czech painters, they have led me to hidden gems that many locals tell me they’d never heard of and above all, they remind me daily that I’m fortunate to be living in the most beautiful European capital. Prague is dog-friendly : Dogs are accepted on public transport (muzzled), in many restaurants and can still run free in certain areas in some city parks. I appeal to you not to take these privileges for granted : remove excrement from all footpaths and pedestrian areas and respect those few rules that apply at some locations. My heartfelt aim is to share with you some of the walks that have brought endless joy to my dogs and I. All of the following walks have been tested and highly approved by my two Prague-born, energetic and loving Irish setters.

Thus, dog-walkers, on a daily basis, your furry companions offer you longer, healthier living, provide stress relief, a remedy to loneliness, boost a more favourable immune system, facilitate meeting people and an introduction to Prague’s hidden gems ……I say, those dogs deserve a walk !

INTRODUCTION (FR)

Chaque jour, en promenant mes chiens autour de Prague, je retombe amoureuse de cette ville, encore, et encore, et encore. Il arrive toujours un instant, peu importe l’itinéraire que j’ai choisi, où nous nous arrêtons (les chiens et moi) et nous méditons sur la beauté précieuse qui nous entoure, envahis d’un sentiment de profonde gratitude et de bonheur d’être présents.

Je n’ai aucun doute concernant la véracité des recherches récentes quant à l’impact positif qu’a un chien sur la santé de son propriétaire, car j’ai souvent ressenti les bienfaits bien avant de lire les faits. Une étude entreprise sur une période de douze ans en Suède, dont les résultats ont été publiés en 2017 par « Scientific Reports » laisse fermement croire qu’en étant propriétaire d’un chien, l’on réduit de façon significative son risque de décès dû aux maladies cardiovasculaires. Cette même étude maintient que les données restent valables, indépendamment du tabagisme et des facteurs socio-économiques. L’effet protecteur du chien se fait particulièrement ressentir chez les personnes qui vivent seules. Ces faits ne m’ont sincèrement pas surpris car j’imagine assez facilement que le quota d’exercice quotidien recommandé doit être le plus souvent satisfait par ceux qui doivent promener un chien. Tous concéderont que la seule autre personne que l’on croise dans un champ ou dans une forêt par un temps pluvieux est en train de promener un chien.

Cependant, bien plus étonnant, les découvertes scientifiques suggèrent dorénavant que les propriétaires de chiens auraient une réactivité réduite au stress et que suite à un événement stressant, ils auraient un temps de récupération plus court de la tension et la disparition plus rapide des symptômes liés au stress. Je me suis demandée si cela pourrait être dû tout simplement au fait que peu importent les soucis que chacun peut connaître, son chien offre du réconfort instantané et que s’occuper d’un chien de façon responsable exige que l’on respecte ses besoins, même pendant les passages difficiles. L’on pourrait même dire qu’à la suite d’une journée stressante ou d’un événement traumatisant, c’est votre chien qui vous emmène faire la balade nécessaire et qui vous oblige à restaurer les normes.

Mais ce n’est pas tout ! Voici la meilleure nouvelle : Quel propriétaire de chien ne pousse pas systématiquement sa porte d’entrée en soupirant face à l’urgence apparente de passer l’aspirateur puis la serpillière ? Et bien, ne vous affolez plus ! Selon un rapport publié en 2018 au « Time Health », les chiens influencent également le microbiome de son propriétaire, améliorant son système immunitaire. La présence du chien chez soi modifie carrément la flore bactériale dans la poussière domestique qui à son tour modifie la nature des microbes présents dans nos intestins, ce qui renforce notre capacité de combattre l’infection. Plus jamais faudrait-il culpabiliser en troquant les chaussures de ville pour des baskets et en attrapant la laisse au passage à la place du balai.

Mais de façon plus personnelle, je rajouterai aux divers avantages de posséder un chien que le repérage des balades, la découverte d’endroits étonnants en errant le long d’un nouveau chemin lors d’une balade ancienne et le fait de m’aventurer plus loin le weekend avec mes complices heureuses ont approfondi considérablement mes connaissances de Prague et de ses environs. Des balades avec mes chiens m’ont fait découvrir des paysages qui ont inspiré des peintres tchèques, elles m’ont conduit à des trésors cachés dont des locaux avouent qu’ils n’avaient jamais entendu parler et surtout, elles me rappellent jour après jour que j’ai de la chance de vivre dans la plus belle capitale européenne.

La ville de Prague est très tolérante envers les chiens : ils sont acceptés dans les transports en commun (muselés), dans beaucoup de restaurants, et peuvent encore être lâchés dans certaines zones de certains parcs. Je vous supplie de ne pas abuser de ces privilèges ; enlevez les excréments des sentiers et de toute zone piétonne et respectez les quelques règles qui s’appliquent à certains endroits. J’œuvre afin de partager avec vous quelques balades qui ont été source de joie renouvelée pour mes chiens et pour moi. Tous les parcours qui suivent ont été testés et largement approuvés par mes deux setters irlandais pragois, doux et sportifs.

Ainsi, vos compagnons poilus vous assurent au quotidien, une vie plus longue et plus saine, vous soulagent des effets du stress, offrent un remède à la solitude, favorisent l’efficacité de votre système immunitaire, facilitent des rencontres et vous font découvrir les coins inédits de Prague…….. Je dirais que ce chien mérite une balade !

Our most recent articles are available in full, free of charge (as has been the case for all our articles since 2017). Some articles have been removed as they are included in our books Sorry for the inconvenience.

How to purchase our book 🔗 http://dogwalksprague.blog/prochazky/